Referentna stranica

     

РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД ОД 01.01.2014 године до 31.12.2014 године

07005989
(попуњавају само синдикалне организације)
100002493
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA MONTAŽU I PROJEKTOVANJE INSTALACIJA POBEDA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
Београд-Врачар , Београд-Врачар, Тимочка 10
Општина, место, улица и броj
MSFI
1

Подаци о лицу одговорном за састављање редовног годишњег финансијског извештаја

ROTA CONSULTING DOO,MILORAD ZECEVIC
3112953710211
BEOGRAD,MOSORSKA 9
064 114 50 60

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ

*обавезно попуњавају привредна друштва, задруге, огранци, установе, правна лица која у складу са посебним прописима примењују одредбе Закона о рачуноводству и друга правна лица

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, а на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за извештајни период од 01.01.2014 године до 31.12.2014 године, обвезник се разврстао као Mikro правно лице.

ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Сматрам да је достављањем преписа референтне странице и приложене документације Агенцији поштом, правно лице испунило обавезу достављања редовног годишњег финансијског извештаја за извештајни период од 2014-01-01 године до 2014-12-31 године.

Изјављујем да је редовни годишњи финансијски извештај за извештајни период од 01.01.2014 године до 31.12.2014 године, састављен истинито и објективно у складу са примењеном рачуноводственом регулативом и Законом о рачуноводству

Tanasije Mraovic
1908954382104
-
Direktor
-
Датум састављања М.П. Место потписа

Ограничење супотписом:

Датум састављања М.П. Место потписа

  ŠTAMPA Povratak na pregled zahteva