Pregled zahteva

>
     

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАТИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ И РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА 2018. ГОДИНУ

08794332
(попуњавају само синдикалне организације)
103090694
NACIONALNI SAVET BUNJEVACKE NACIONALNE MANJINE SUBOTICA
Суботица , Суботица, ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА 15/ В
Општина, место, улица и броj
Pravilnik Ministarstva
4

Подаци о лицу одговорном за састављање извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја

SUZANA KUJUNDŽIĆ OSTOJIĆ
0606969825037
NOVI SAD SELJAČKIH BUNA 65/433
024554881

ИЗЈАВА О ИСТОВРЕМЕНОМ ДОСТАВЉАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Изјављујем да уз Извештај за статистичке потребе за 2018 годину, истовремено достављам, ради јавног објављивања у складу са Законом о рачуноводству, и редовни годишњи финансијски извештај са документацијом из члана 34. тог Закона, за исту годину.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, а на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за 2018 годину, обвезник се разврстао као Mikro правно лице.

ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Изјављујем да је редовни годишњи финансијски извештај за извештајни период од 01.01.2018 године до 31.12.2018 године, састављен истинито и објективно у складу са примењеном рачуноводственом регулативом и Законом о рачуноводству

Сузана Кујунџић-Остојић
0606969825037
Датум састављања М.П. Место потписа

Ограничење супотписом:

Датум састављања М.П. Место потписа
Status naplate zahteva / Instrukcije za plaćanje
Pregled obrazaca
Pregled dokumentacije
Pregled obaveštenja, potvrda, dopisa..