Pregled zahteva

>
     

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАТИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ И РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА 2015. ГОДИНУ

06852718
(попуњавају само синдикалне организације)
101727882
Bridž savez Srbije
Београд-Стари Град , Београд-Стари Град, Македонска 28
Општина, место, улица и броj
Pravilnik Ministarstva
0

Подаци о лицу одговорном за састављање извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја

AFC-LORO DOO
06032001
Murska 14,Beograd
011/2456822

ИЗЈАВА О ИСТОВРЕМЕНОМ ДОСТАВЉАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Изјављујем да уз Извештај за статистичке потребе за 2015 годину, истовремено достављам, ради јавног објављивања у складу са Законом о рачуноводству, и редовни годишњи финансијски извештај са документацијом из члана 34. тог Закона, за исту годину.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, а на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за 2015 годину, обвезник се разврстао као Mikro правно лице.

ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Изјављујем да је редовни годишњи финансијски извештај за извештајни период од 01.01.2015 године до 31.12.2015 године, састављен истинито и објективно у складу са примењеном рачуноводственом регулативом и Законом о рачуноводству

Борис Алтман
0908963710064
Датум састављања М.П. Место потписа

Ограничење супотписом:

Датум састављања М.П. Место потписа
Status naplate zahteva / Instrukcije za plaćanje
Pregled obrazaca
Pregled dokumentacije
Pregled obaveštenja, potvrda, dopisa..