Pregled zahteva

>
     

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАТИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ И РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА 2014. ГОДИНУ

17637711
(попуњавају само синдикалне организације)
104122133
Rafting savez Srbije
Београд-Земун , Београд-Земун, Цара Душана 167
Општина, место, улица и броj
Pravilnik Ministarstva
0

Подаци о лицу одговорном за састављање извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја

Agencija Talija PR Radmila Stanojković
60280592
Stanka Paunovića Veljka 64/32
063/249964

ИЗЈАВА О ИСТОВРЕМЕНОМ ДОСТАВЉАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Изјављујем да уз Извештај за статистичке потребе за 2014 годину, истовремено достављам, ради јавног објављивања у складу са Законом о рачуноводству, и редовни годишњи финансијски извештај са документацијом из члана 34. тог Закона, за исту годину.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, а на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за 2014 годину, обвезник се разврстао као Mikro правно лице.

ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Изјављујем да је редовни годишњи финансијски извештај за извештајни период од 01.01.2014 године до 31.12.2014 године, састављен истинито и објективно у складу са примењеном рачуноводственом регулативом и Законом о рачуноводству

Борис Пурјаков
2205959710021
Датум састављања М.П. Место потписа

Ограничење супотписом:

Датум састављања М.П. Место потписа
Status naplate zahteva / Instrukcije za plaćanje
Pregled obrazaca
Pregled dokumentacije
Pregled obaveštenja, potvrda, dopisa..