Pregled zahteva

     

РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД ОД 01.01.2020 године до 31.12.2020 године

08230706
(попуњавају само синдикалне организације)
100961393
AD SMB - MEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEĆE ZA TRANSPORT ODRŽAVANJE I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU SUBOTICA
Суботица , Суботица, Чантавирски Пут 14
Општина, место, улица и броj
MSFI
56

Подаци о лицу одговорном за састављање редовног годишњег финансијског извештаја

AD SMB-MEHANIZACIJA I TRANSPORT
08230706
SUBOTICA, ČANTAVIRSKI PUT 14
0655506393

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ

*обавезно попуњавају привредна друштва, задруге, огранци, установе, приватни инвестициони фондови, предузетници, правна лица која у складу са посебним прописима примењују одредбе Закона о рачуноводству и друга правна лица

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 73/2019), а на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за извештајни период од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године, обвезник се разврстао као Malo правно лице.

ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Изјављујем да је редовни годишњи финансијски извештај за извештајни период од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године, састављен истинито и објективно у складу са примењеном рачуноводственом регулативом и Законом о рачуноводству

Золтан Михок
1710949820077
извршни директор
Датум састављања М.П. Место потписа

Ограничење супотписом:

Датум састављања М.П. Место потписа

Status naplate zahteva / Instrukcije za plaćanje
Pregled obrazaca
Pregled dokumentacije
Pregled obaveštenja, potvrda, dopisa..