Pregled zahteva

     

РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД ОД 01.01.2014 године до 31.12.2014 године

17352890
(попуњавају само синдикалне организације)
100834428
PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I USLUGE ENERGOGROUP DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Београд-Савски Венац , Београд-Савски Венац, Незнаног Јунака 7
Општина, место, улица и броj
MSFI za MSP
35

Подаци о лицу одговорном за састављање редовног годишњег финансијског извештаја

Ksenija Mandrapa
2708957105009
Vladimira Rolovica 84a, Beograd
011/3690-603

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ

*обавезно попуњавају привредна друштва, задруге, огранци, установе, правна лица која у складу са посебним прописима примењују одредбе Закона о рачуноводству и друга правна лица

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, а на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за извештајни период од 01.01.2014 године до 31.12.2014 године, обвезник се разврстао као Srednje правно лице.

ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Изјављујем да је редовни годишњи финансијски извештај за извештајни период од 01.01.2014 године до 31.12.2014 године, састављен истинито и објективно у складу са примењеном рачуноводственом регулативом и Законом о рачуноводству

Дејан Бранковић
1009953170028
Директор
Датум састављања М.П. Место потписа

Ограничење супотписом:

Датум састављања М.П. Место потписа

Status naplate zahteva / Instrukcije za plaćanje
Pregled obrazaca
Pregled dokumentacije
Pregled obaveštenja, potvrda, dopisa..