Попуњава друго правно лице

Матични број 08794332 Шифра делатности 9499 ПИБ 103090694
Назив NACIONALNI SAVET BUNJEVACKE NACIONALNE MANJINE SUBOTICA
Седиште Суботица , ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА 15/ В

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун

П О З И Ц И Ј А

АОП

Напомена број

И з н о с

текућа година

претходна година

1

2

3

4

5

6

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 61 и 62

A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006)

1001

60

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

1002

630 и 631

II. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА И ЧЛАНСКИХ ДОПРИНОСА

1003

632 и 639

III. ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА ИЗ БУЏЕТА И ОСТАЛИХ ИЗВОРА

1004

64

IV. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА, СУБВЕНЦИЈА И СЛ.

1005

65

V. ПРИХОДИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1006

50 до 55, 61, 620 и 621

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1008 - 1009 - 1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018)

1007

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

1008

61

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА РОБЕ, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

1009

620

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1010

621

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1011

51

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

1012

52

VI. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1013

53

VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1014

540

VIII. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1015

541

IX. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА

1016

557

X. ТРОШКОВИ ДОНАЦИЈА

1017

Група рачуна, рачун

П О З И Ц И Ј А

АОП

Напомена број

И з н о с

текућа година

претходна година

1

2

3

4

5

6

55, осим 557

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1018

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1007)

1019

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1007 - 1001)

1020

66

I. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ)

1021

56

II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

1027

III. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1021 - 1027)

1032

IV. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027- 1021)

1033

683 и 685

V. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА

1034

583 и 585

VI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА

1035

VII. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА (1034 - 1035)

1036

VIII. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА (1035 - 1034)

1037

67 и 68, осим 683 и 685

IX. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1038

57 и 58, осим 583 и 585

X. ОСТАЛИ РАСХОДИ

1039

XI. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1019 - 1020 + 1032 - 1033 + 1036 - 1037 + 1038 - 1039)

1040

XII. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 - 1019 + 1033 - 1032 + 1037 - 1036 + 1039 - 1038)

1041

69 - 59

XIII. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

1042

59 - 69

XIV. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

1043

Д. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

(1040 - 1041 + 1042 - 1043)

1044

Ђ. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1041 - 1040 + 1043 - 1042)

1045

Група рачуна, рачун

П О З И Ц И Ј А

АОП

Напомена број

И з н о с

текућа година

претходна година

1

2

3

4

5

6

Е. ПОРЕЗ НА РАЗЛИКУ ПРИХОДА И РАСХОДА

721

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1046

Ж. НЕТО ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА (1044 - 1045 - 1046)

1047

З. НЕТО ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА (1045 - 1044 + 1046)

1048

У ____________________________

Законски заступник

дана ______________20_______године

М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица ("Службени гласник РС", бр. 137/2014)