Попуњава друго правно лице

Матични број 17637711 Шифра делатности 9319 ПИБ 104122133
Назив Rafting savez Srbije
Седиште Београд-Земун , Цара Душана 167

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2014. годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ

ОПИС

АОП

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)

9001

2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)

9002

3. Број страних (правних или физичких) лица која имају улоге

9003

4. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)

9004

II. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун

ОПИС

АОП

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

део 226

1. Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (дуговни промет без почетног стања)

9005

450

2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног стања)

9006

451

3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)

9007

452

4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)

9008

462

5. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)

9009

6. Контролни збир (од 9005 до 9009)

9010

III. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун

ОПИС

АОП

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

512

1. Трошкови горива и енергије

9011

520

2. Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)

9012

Група рачуна, рачун

ОПИС

АОП

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

521

3. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца

9013

522, 523, 524 и 525

4. Трошкови накнада физичким лицима (бруто) по основу уговора

9014

529

5. Остали лични расходи и накнаде

9015

533, део 54 и део 525

6. Трошкови закупнина

9016

део 533, део 54 и део 525

7. Трошкови закупнина земљишта

9017

536 и 537

8. Трошкови истраживања и развоја

9018

552

9. Трошкови премија осигурања

9019

553

10. Трошкови платног промета

9020

554

11. Трошкови чланарина

9021

555

12. Трошкови пореза

9022

556

13. Трошкови доприноса

9023

део 560 и 562

14. Расходи камата и део финансијских расхода

9024

део 560 и део 562

15. Расходи камата по кредитима од банака и других финансијских институција (укупно):

9025

15.1. Расходи камата по краткорочним кредитима у земљи

9026

15.2. Расходи камата по краткорочним кредитима у иностранству

9027

15.3. Расходи камата по дугорочним кредитима у земљи

9028

15.4. Расходи камата по дугорочним кредитима у иностранству

9029

део 579

16. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне, здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту човекове средине

9030

579

17. Остали непоменути расходи

9031

18. Контролни збир (од 9011 до 9031)

9032

IV. ДРУГИ ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун

ОПИС

АОП

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

640 и 641

1. Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. из републичког буџета, буџета аутономне покрајине или локалне самоуправе

9033

649

2. Остали приходи од донација, дотација, субвенција и сл.

9034

део 651

3. Приходи од закупнина за земљиште

9035

део 660, 661 и 662

4. Приходи од камата

9036

Група рачуна, рачун

ОПИС

АОП

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

део 660, део 661 и део 662

5. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и другим финансијским институцијама

9037

664, део 660 и део 661

6. Приходи од дивиденди

9038

7. Контролни збир (од 9033 до 9038)

9039

V. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

-износи у хиљадама динара-

ОПИС

АОП

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза)

9040

2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према обрачуну)

9041

3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку основних средстава и нематеријалних улагања

9042

4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова пословања

9043

5. Остала државна додељивања

9044

6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу или натури од иностраних правних и физичких лица

9045

7. Контролни збир (од 9040 до 9045)

9046

VI.РАЗГРАНИЧЕНИ НЕГАТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС

АОП

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле

9047

2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле

9048

3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле

9049

4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)

9050

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика

9051

6. Разграничени нето ефекат курсних разлика

9052

7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика

9053

8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика (ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)

9054

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. РАЗГРАНИЧЕНИ ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС

АОП

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле

9055

2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле

9056

3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле

9057

4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)

9058

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика

9059

6. Разграничени нето ефекат курсних разлика

9060

7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика

9061

8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика (ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)

9062

У ____________________________

Законски заступник

дана ______________20_______године

М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о облику и садржају Статистичког извештаја за друга правна лица("Службени гласник РС", бр.137/2014)