ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечан број запослених (цео број)

•утврђује се као збир запослених на крају сваког месеца у обрачунском периоду, подељен са бројем месеци пословања


РАЗВРСТАВАЊЕ

Величина за наредну пословну годину

•Факторинг друштва уносе ознаку за велика правна лица (ознака 4)

•Новооснована правна лица разврставају се на основу података из финансијских извештаја за пословну годину у којој су основани и броја месеци пословања, а утврђени подаци користе се за ту и наредну пословну годину.

Kalulator veličine

ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ

Пословни приход (у хиљадама динара)

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 5

Пословна имовина - текућа година (у хиљадама динара)

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0024 колоне 5

Пословна имовина - претходна година (у хиљадама динара)

• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0024 колоне 6

• новооснована правна лица немају овај податак