Попуњава друго правно лице

Матични број 17637711 Шифра делатности 9319 ПИБ 104122133
Назив Rafting savez Srbije
Седиште Београд-Земун , Цара Душана 167

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2014. године
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун

П О З И Ц И Ј А

АОП

Напомена број

Износ

текућа година

претходна година

1

2

3

4

5

6

АКТИВА

А. СТАЛНА ИМОВИНА

(0002 + 0003 + 0009 + 0010 + 0011)

0001

01

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

0002

02

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

0003

03

III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА

0009

04

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

0010

05

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

0011

Б. ОБРТНА ИМОВИНА

(0013 + 0018 + 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023)

0012

Класа 1

I. ЗАЛИХЕ

0013

20

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

0018

22

III. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

0019

23

IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

0020

24

V. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

0021

27

VI. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0022

28

VII. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0023

В. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0012)

0024

88

Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

0025

Група рачуна, рачун

П О З И Ц И Ј А

АОП

Напомена број

Износ

текућа година

претходна година

1

2

3

4

5

6

ПАСИВА

А. УЛОЗИ (0402 + 0403 - 0406) ≥ 0

0401

30

I. УЛОЗИ (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ) ОСНИВАЧА И ДРУГИХ ЛИЦА

0402

34

II. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА

0403

35

III. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА

0406

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0410 + 0411 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419)

0409

40

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

0410

41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

0411

42

III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

0414

43

IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

0415

45 и 46

V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

0416

47

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0417

48

VII. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0418

49

VIII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0419

В. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗНАД ВИСИНЕ УЛОГА (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ) (0409 - 0024) ≥ 0 = (0402 + 0403 - 0406) ≤ 0

0420

Г. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0409 - 0420) ≥ 0

0421

89

Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0422

У ____________________________

Законски заступник

дана ______________20_______године

М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица ("Службени гласник РС", бр. 137/2014)