ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечан број запослених (цео број)

•утврђује се као збир запослених на крају сваког месеца у обрачунском периоду, подељен са бројем месеци пословања

•попуњавају сва правна лица и предузетници


РАЗВРСТАВАЊЕ

Величина за наредну пословну годину

•Предузетници уносе ознаку за микро правна лица (ознака 1)

•Факторинг друштва уносе ознаку за велика правна лица (ознака 4)

•Новооснована правна лица разврставају се на основу података из финансијских извештаја за пословну годину у којој су основани и броја месеци пословања, а утврђени подаци користе се за ту и наредну пословну годину.

Kalulator veličine

ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ

* Податке о пословном приходу и пословној имовини, не попуњавају факторинг друштва која се у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС бр. 62/2013) сматрају великим правним лицима, као и предузетници који су сходно наведеном члану закона разврстани у микро правна лица.

Пословни приход (у хиљадама динара)

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 5

•податак не попуњавају факторинг друштва и предузетници

Пословна имовина - текућа година (у хиљадама динара)

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 5

•податак не попуњавају факторинг друштва и предузетници

Пословна имовина - претходна година (у хиљадама динара)

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 6

•новооснована правна лица немају овај податак

•податак не попуњавају факторинг друштва и предузетници