Регистрациони подаци

MUŽLJANSKE NOVINE

NV000971

20.01.2020

Регистрован

Мађарски

Дневне и периодичне новине

Аранка

Молнар

КЛУБ МУЖЉАНА

08707316

Давалац-наручилац Матични број Износ Валута Датум Врста Одлука-назив Одлука-број Одлука-датум
Текст забележбе Датум уписа забележбе Датум брисања забележбе Тип забележбе
Година Тираж
Назив Web Адреса
Врста документа Баркод