Pregled zahteva

     

РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД ОД 01.01.2017 године до 31.12.2017 године

08056757
(попуњавају само синдикалне организације)
101448811
AKCIONARSKO DRUŠTVO DOŽA ĐERĐ ZA RATASKU - STOČARSKU PROIZVODNJU I TRGOVINU, BAČKA TOPOLA
Бачка Топола , Бачка Топола , Салаш 291
Општина, место, улица и броj
MSFI
159

Подаци о лицу одговорном за састављање редовног годишњег финансијског извештаја

MILANA MILUTINOVIC
0711982118240
NOVI SAD, OBLACICA RADA 19
021/402-611 LOK.218

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ

*обавезно попуњавају привредна друштва, задруге, огранци, установе, правна лица која у складу са посебним прописима примењују одредбе Закона о рачуноводству и друга правна лица

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, а на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за извештајни период од 01.01.2017 године до 31.12.2017 године, обвезник се разврстао као Srednje правно лице.

ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Изјављујем да је редовни годишњи финансијски извештај за извештајни период од 01.01.2017 године до 31.12.2017 године, састављен истинито и објективно у складу са примењеном рачуноводственом регулативом и Законом о рачуноводству

Милан Ћатић
0605967820112
генерални директор
Датум састављања М.П. Место потписа

Ограничење супотписом:

Датум састављања М.П. Место потписа

Status naplate zahteva / Instrukcije za plaćanje
Pregled obrazaca
Pregled dokumentacije
Pregled obaveštenja, potvrda, dopisa..