Pregled zahteva

     

РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД ОД 01.01.2015 године до 31.12.2015 године

08195749
(попуњавају само синдикалне организације)
102083782
Pekara 1. Maj akcionarsko društvo, Vršac
Вршац , Вршац, 2.Oктобра 92
Општина, место, улица и броj
MSFI
79

Подаци о лицу одговорном за састављање редовног годишњег финансијског извештаја

SAVETNIK ČIKIĆ DOO
20662077
DVORSKA 1
013/801-495

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ

*обавезно попуњавају привредна друштва, задруге, огранци, установе, правна лица која у складу са посебним прописима примењују одредбе Закона о рачуноводству и друга правна лица

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, а на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за извештајни период од 01.01.2015 године до 31.12.2015 године, обвезник се разврстао као Malo правно лице.

ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Изјављујем да је редовни годишњи финансијски извештај за извештајни период од 01.01.2015 године до 31.12.2015 године, састављен истинито и објективно у складу са примењеном рачуноводственом регулативом и Законом о рачуноводству

Драган Рабијац
0503964870014
Директор
Датум састављања М.П. Место потписа

Ограничење супотписом:

Датум састављања М.П. Место потписа

Status naplate zahteva / Instrukcije za plaćanje
Pregled obrazaca
Pregled dokumentacije
Pregled obaveštenja, potvrda, dopisa..