Pregled zahteva

     

РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД ОД 01.01.2018 године до 31.12.2018 године

17758179
(попуњавају само синдикалне организације)
105756284
VLAŠKA STRANKA NEGOTIN
Неготин , Неготин, КРАЉЕВИЋА МАРКА 2
Општина, место, улица и броj
Pravilnik Ministarstva
0

Подаци о лицу одговорном за састављање редовног годишњег финансијског извештаја

Dragica Dobrić
2401951757014
Negotin, Gen. Pavla Ilića 4/2
064/454-2969

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ

*обавезно попуњавају привредна друштва, задруге, огранци, установе, правна лица која у складу са посебним прописима примењују одредбе Закона о рачуноводству и друга правна лица

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, а на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за извештајни период од 01.01.2018 године до 31.12.2018 године, обвезник се разврстао као Mikro правно лице.

ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Изјављујем да је редовни годишњи финансијски извештај за извештајни период од 01.01.2018 године до 31.12.2018 године, састављен истинито и објективно у складу са примењеном рачуноводственом регулативом и Законом о рачуноводству

Живојин Илић
0909946752019
Датум састављања М.П. Место потписа

Ограничење супотписом:

Датум састављања М.П. Место потписа

Status naplate zahteva / Instrukcije za plaćanje
Pregled obrazaca
Pregled dokumentacije
Pregled obaveštenja, potvrda, dopisa..