ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечан број запослених (цео број)

•утврђује се као збир запослених на крају сваког месеца у обрачунском периоду, подељен са бројем месеци пословања


РАЗВРСТАВАЊЕ

Величина за наредну пословну годину

  • За микро правно лице уписати ознаку 1
  • За мало правно лице уписати ознаку 2
  • За средње правно лице уписати ознаку 3
  • За велико правно лице уписати ознаку 4

•Новооснована правна лица разврставају се на основу података из финансијских извештаја за пословну годину у којој су основани и броја месеци пословања, а утврђени подаци користе се за ту и наредну пословну годину.

Kalulator veličine

ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ

Пословни приход (у хиљадама динара)

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 5

Вредност укупне активе на датум биланса (у хиљадама динара)

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0024 колоне 5


ПОДАЦИ КОЈЕ УНОСЕ ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА НЕМАЈУ ОБЈАВЉЕНЕ ИСПРАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ВЕРИФИКОВАНУ ВЕЛИЧИНУ ЗА ПРЕТХОДНУ ИЗВЕШТАЈНУ ГОДИНУ

* Подаци се користе за утврђивање величине и обавезе достављања ревизорског мишљења

Просечан број запослених (цео број) у претходној извештајној години:

Пословни приход у претходној извештајној години:

• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 6

Пословна имовина - на крају периода претходне извештајне године (у хиљадама динара)

• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0024 колоне 6

Пословна имовина - на почетку периода претходне извештајне године (у хиљадама динара)