ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечан број запослених (цео број)

•утврђује се као збир запослених на крају сваког месеца у обрачунском периоду, подељен са бројем месеци пословања

•попуњавају сва правна лица и предузетници


РАЗВРСТАВАЊЕ

Величина за наредну пословну годину

•Предузетници уносе ознаку за микро правна лица (ознака 1)

•Платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва уносе ознаку за велика правна лица (ознака 4)

•Новооснована правна лица разврставају се на основу података из финансијских извештаја за пословну годину у којој су основани и броја месеци пословања, а утврђени подаци користе се за ту и наредну пословну годину.

Kalulator veličine

ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ

* Податке о пословном приходу и пословној имовини, не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва која се у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС бр. 62/2013) сматрају великим правним лицима, као и предузетници који су сходно наведеном члану закона разврстани у микро правна лица.

Пословни приход (у хиљадама динара)

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 5

•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници

Пословна имовина - текућа година (у хиљадама динара)

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 5

•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници

Пословна имовина - претходна година (у хиљадама динара)

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 6

•новооснована правна лица немају овај податак

•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници


ПОДАЦИ КОЈЕ УНОСЕ ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ НЕМАЈУ ОБЈАВЉЕНЕ ИСПРАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ВЕРИФИКОВАНУ ВЕЛИЧИНУ ЗА ПРЕТХОДНУ ИЗВЕШТАЈНУ ГОДИНУ

* Подаци који се користе за утврђивање величине и обавезе достављања ревизорског мишљења

Просечан број запослених (цео број) у претходној извештајној години:

Пословни приход у претходној извештајној години:

• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 6

Пословна имовина - на крају периода претходне извештајне године (у хиљадама динара)

• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 6

Пословна имовина - на почетку периода претходне извештајне године (у хиљадама динара)