Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08195749 Шифра делатности 1071 ПИБ 102083782
Назив Pekara 1. Maj akcionarsko društvo, Vršac
Седиште Вршац , 2.Oктобра 92

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године
- у хиљадама динара -

Позиција

АОП

Износ

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

3001

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси

3002

2. Примљене камате из пословних активности

3003

3. Остали приливи из редовног пословања

3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)

3005

1. Исплате добављачима и дати аванси

3006

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3007

3. Плаћене камате

3008

4. Порез на добитак

3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

3010

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)

3011

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)

3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

3013

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

3016

4. Примљене камате из активности инвестирања

3017

5. Примљене дивиденде

3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)

3019

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)

3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I)

3024

Позиција

АОП

Износ

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

3025

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала

3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи)

3028

4. Остале дугорочне обавезе

3029

5. Остале краткорочне обавезе

3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

3031

1. Откуп сопствених акција и удела

3032

2. Дугорочни кредити (одливи)

3033

3. Краткорочни кредити (одливи)

3034

4. Остале обавезе (одливи)

3035

5. Финансијски лизинг

3036

6. Исплаћене дивиденде

3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)

3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)

3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)

3040

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)

3041

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)

3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)

3043

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

3044

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

3047

У ____________________________

Законски заступник

дана ______________20_______године

М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)