Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08195749 Шифра делатности 1071 ПИБ 102083782
Назив Pekara 1. Maj akcionarsko društvo, Vršac
Седиште Вршац , 2.Oктобра 92

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године
- у хиљадама динара -

Редни

број

ОПИС

Компоненте капитала

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал

Уписани а неуплаћени капитал

Резерве

1

2

3

4

5

1

Почетно стање претходне године на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна

4001

4019

4037

б) потражни салдо рачуна

4002

4020

4038

2

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна

4003

4021

4039

б) Исправке на потражној страни рачуна

4004

4022

4040

3

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0

4005

4023

4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0

4006

4024

4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна

4007

4025

4043

б) промет на потражној страни рачуна

4008

4026

4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

4009

4027

4045

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0

4010

4028

4046

6

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна

4011

4029

4047

б) исправке на потражној страни рачуна

4012

4030

4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0

4013

4031

4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0

4014

4032

4050

Редни

број

ОПИС

Компоненте капитала

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал

Уписани а неуплаћени капитал

Резерве

1

2

3

4

5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна

4015

4033

4051

б) промет на потражној страни рачуна

4016

4034

4052

9

Стање на крају текуће године
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0

4017

4035

4053

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4018

4036

4054

 

Редни

Број

ОПИС

Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак

Откупљене сопствене акције

Нераспоређени добитак

1

2

6

7

8

1

Почетно стање претходне године на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна

4055

4073

4091

б) потражни салдо рачуна

4056

4074

4092

2

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна

4057

4075

4093

б) исправке на потражној страни рачуна

4058

4076

4094

3

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0

4059

4077

4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0

4060

4078

4096

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна

4061

4079

4097

б) промет на потражној страни рачуна

4062

4080

4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

4063

4081

4099

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0

4064

4082

4100

6

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна

4065

4083

4101

б) исправке на потражној страни рачуна

4066

4084

4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0

4067

4085

4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0

4068

4086

4104

Редни

Број

ОПИС

Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак

Откупљене сопствене акције

Нераспоређени добитак

1

2

6

7

8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна

4069

4087

4105

б) промет на потражној страни рачуна

4070

4088

4106

9

Стање на крају текуће године
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0

4071

4089

4107

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4072

4090

4108

 

Редни

број

ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве

Актуарски добици или губици

Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала

1

2

9

10

11

1

Почетно стање претходне године на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна

4109

4127

4145

б) потражни салдо рачуна

4110

4128

4146

2

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна

4111

4129

4147

б) исправке на потражној страни рачуна

4112

4130

4148

3

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0

4113

4131

4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0

4114

4132

4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна

4115

4133

4151

б) промет на потражној страни рачуна

4116

4134

4152

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

4117

4135

4153

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0

4118

4136

4154

6

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна

4119

4137

4155

б) исправке на потражној страни рачуна

4120

4138

4156

7

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0

4121

4139

4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0

4122

4140

4158

Редни

број

ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве

Актуарски добици или губици

Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала

1

2

9

10

11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна

4123

4141

4159

б) промет на потражној страни рачуна

4124

4142

4160

9

Стање на крају текуће године
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0

4125

4143

4161

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4126

4144

4162

 

Редни

број

ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава

Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја

Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока

1

2

12

13

14

1

Почетно стање претходне године на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна

4163

4181

4199

б) потражни салдо рачуна

4164

4182

4200

2

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна

4165

4183

4201

б) исправке на потражној страни рачуна

4166

4184

4202

3

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0

4167

4185

4203

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0

4168

4186

4204

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна

4169

4187

4205

б) промет на потражној страни рачуна

4170

4188

4206

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

4171

4189

4207

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0

4172

4190

4208

6

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна

4173

4191

4209

б) исправке на потражној страни рачуна

4174

4192

4210

7

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0

4175

4193

4211

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0

4176

4194

4212

Редни

број

ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава

Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја

Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока

1

2

12

13

14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна

4177

4195

4213

б) промет на потражној страни рачуна

4178

4196

4214

9

Стање на крају текуће године
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0

4179

4197

4215

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4180

4198

4216

 

Ре дни

број

ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0

АОП

Губитак изнад капитала [∑(ред 1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б кол 3 до кол 15)] ≥ 0

АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају

1

2

15

16

17

1

Почетно стање претходне године на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна

4217

4235

4244

б) потражни салдо рачуна

4218

2

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна

4219

4236

4245

б) исправке на потражној страни рачуна

4220

3

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0

4221

4237

4246

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0

4222

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна

4223

4238

4247

б) промет на потражној страни рачуна

4224

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

4225

4239

4248

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0

4226

6

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна

4227

4240

4249

б) исправке на потражној страни рачуна

4228

7

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0

4229

4241

4250

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0

4230

Ре дни

број

ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0

АОП

Губитак изнад капитала [∑(ред 1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б кол 3 до кол 15)] ≥ 0

АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају

1

2

15

16

17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна

4231

4242

4251

б) промет на потражној страни рачуна

4232

9

Стање на крају текуће године
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0

4233

4243

4252

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4234

У ____________________________

Законски заступник

дана ______________20_______године

М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)