Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08195749 Шифра делатности 1071 ПИБ 102083782
Назив Pekara 1. Maj akcionarsko društvo, Vršac
Седиште Вршац , 2.Oктобра 92

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена broj

Износ

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви

2003

б) смањење ревалоризационих резерви

2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања

а) добици

2005

б) губици

2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала

а) добици

2007

б) губици

2008

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава

а) добици

2009

б) губици

2010

б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима

334


1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици

2011

б) губици

2012

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена broj

Износ

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање

а) добици

2013

б) губици

2014

336

3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици

2015

б) губици

2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају

а) добици

2017

б) губици

2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА

2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0

2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0

2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0

2024

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0

2025

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0

2026

1. Приписан већинским власницима капитала

2027

2. Приписан власницима који немају контролу

2028

У ____________________________

Законски заступник

дана ______________20_______године

М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)