Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08195749 Шифра делатности 1071 ПИБ 102083782
Назив Pekara 1. Maj akcionarsko društvo, Vršac
Седиште Вршац , 2.Oктобра 92

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

И з н о с

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)

1001

60

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

1002

600

1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

1003

601

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

1004

602

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

1005

603

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

1006

604

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

1007

605

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

1008

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009

610

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

1010

611

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

1011

612

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

1012

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

1013

614

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

1014

615

6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту

1015

64

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.

1016

65

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1017

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

И з н о с

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

1019

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

1023

513

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

1024

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025

53

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1026

540

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1027

541 до 549

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

55

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1029

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0

1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0

1031

66

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)

1032

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)

1033

660

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

1034

661

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

1035

665

3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата

1036

669

4. Остали финансијски приходи

1037

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

1038

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1039

56

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)

1040

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

1041

560

1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима

1042

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

И з н о с

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

561

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима

1043

565

3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата

1044

566 и 569

4. Остали финансијски расходи

1045

562

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1046

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)

1049

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

67 и 68, осим 683 и 685

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1052

57 и 58, осим 583 и 585

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

1053

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)

1054

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)

1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)

1058

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)

1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

део 722

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

део 722

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062

723

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

1063

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

И з н о с

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)

1064

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)

1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији

1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1071

У ____________________________

Законски заступник

дана ______________20_______године

М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)