Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08195749 Шифра делатности 1071 ПИБ 102083782
Назив Pekara 1. Maj akcionarsko društvo, Vršac
Седиште Вршац , 2.Oктобра 92

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2015. године
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__.

Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

АКТИВА

00

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)

0002

01

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

0003

010 и део 019

1. Улагања у развој

0004

011, 012 и део 019

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

0005

013 и део 019

3. Гудвил

0006

014 и део 019

4. Остала нематеријална имовина

0007

015 и део 019

5. Нематеријална имовина у припреми

0008

016 и део 019

6. Аванси за нематеријалну имовину

0009

02

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010

020, 021 и део 029

1. Земљиште

0011

022 и део 029

2. Грађевински објекти

0012

023 и део 029

3. Постројења и опрема

0013

024 и део 029

4. Инвестиционе некретнине

0014

025 и део 029

5. Остале некретнине, постројења и опрема

0015

026 и део 029

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми

0016

027 и део 029

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

0017

028 и део 029

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

0018

03

III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)

0019

030, 031 и део 039

1. Шуме и вишегодишњи засади

0020

032 и део 039

2. Основно стадо

0021

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__.

Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

037 и део 039

3. Биолошка средства у припреми

0022

038 и део 039

4. Аванси за биолошка средства

0023

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024

040 и део 049

1. Учешћа у капиталу зависних правних лица

0025

041 и део 049

2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

0026

042 и део 049

3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

0027

део 043, део 044 и део 049

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима

0028

део 043, део 044 и део 049

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима

0029

део 045 и део 049

6. Дугорочни пласмани у земљи

0030

део 045 и део 049

7. Дугорочни пласмани у иностранству

0031

046 и део 049

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа

0032

048 и део 049

9. Остали дугорочни финансијски пласмани

0033

05

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)

0034

050 и део 059

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица

0035

051 и део 059

2. Потраживања од осталих повезаних лица

0036

052 и део 059

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит

0037

053 и део 059

4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу

0038

054 и део 059

5. Потраживања по основу јемства

0039

055 и део 059

6. Спорна и сумњива потраживања

0040

056 и део 059

7. Остала дугорочна потраживања

0041

288

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

0043

Класа 1

I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)

0044

10

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

0045

11

2. Недовршена производња и недовршене услуге

0046

12

3. Готови производи

0047

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__.

Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

13

4. Роба

0048

14

5. Стална средства намењена продаји

0049

15

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

0050

20

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

0051

200 и део 209

1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица

0052

201 и део 209

2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица

0053

202 и део 209

3. Купци у земљи - остала повезана правна лица

0054

203 и део 209

4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица

0055

204 и део 209

5. Купци у земљи

0056

205 и део

209

6. Купци у иностранству

0057

206 и део 209

7. Остала потраживања по основу продаје

0058

21

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

0059

22

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

0060

236

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)

0062

230 и део 239

1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица

0063

231 и део 239

2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица

0064

232 и део 239

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

0065

233 и део 239

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

0066

234, 235, 238 и део 239

5. Остали краткорочни финансијски пласмани

0067

24

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

0068

27

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0069

28 осим 288

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0070

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)

0071

88

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

0072

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__.

Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)

0401

30

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)

0402

300

1. Акцијски капитал

0403

301

2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу

0404

302

3. Улози

0405

303

4. Државни капитал

0406

304

5. Друштвени капитал

0407

305

6. Задружни удели

0408

306

7. Емисиона премија

0409

309

8. Остали основни капитал

0410

31

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0411

047 и 237

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

0412

32

IV. РЕЗЕРВЕ

0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)

0417

340

1. Нераспоређени добитак ранијих година

0418

341

2. Нераспоређени добитак текуће године

0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

0420

35

X. ГУБИТАК (0422 + 0423)

0421

350

1. Губитак ранијих година

0422

351

2. Губитак текуће године

0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__.

Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

40

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

400

1. Резервисања за трошкове у гарантном року

0426

401

2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

0427

403

3. Резервисања за трошкове реструктурирања

0428

404

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

0429

405

5. Резервисања за трошкове судских спорова

0430

402 и 409

6. Остала дугорочна резервисања

0431

41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

0432

410

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

0433

411

2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима

0434

412

3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима

0435

413

4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана

0436

414

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

0437

415

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

0438

416

7. Обавезе по основу финансијског лизинга

0439

419

8. Остале дугорочне обавезе

0440

498

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0441

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

0443

420

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица

0444

421

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица

0445

422

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

0446

423

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

0447

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__.

Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

427

5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429

6. Остале краткорочне финансијске обавезе

0449

430

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

0450

43 осим 430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451

431

1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи

0452

432

2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству

0453

433

3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи

0454

434

4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству

0455

435

5. Добављачи у земљи

0456

436

6. Добављачи у иностранству

0457

439

7. Остале обавезе из пословања

0458

44, 45 и 46

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

0459

47

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0460

48

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461

49 осим 498

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0462

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0

0464

89

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0465

У ____________________________

Законски заступник

дана ______________20_______године

М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)