ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечан број запослених (цео број)

•утврђује се као збир запослених на крају сваког месеца у обрачунском периоду, подељен бројем месеци пословања


РАЗВРСТАВАЊЕ

Величина за наредну пословну годину

  • За микро правно лице уписати ознаку 1
  • За мало правно лице уписати ознаку 2
  • За средње правно лице уписати ознаку 3
  • За велико правно лице уписати ознаку 4

•Новооснована правна лица разврставају се на основу података из финансијских извештаја за пословну годину у којој су основани и броја месеци пословања, а утврђени податак користе за ту и наредну пословну годину.

Kalkulator veličine

ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ

Пословни приход (у хиљадама динара)

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 у колони 5

Вредност укупне активе на датум биланса (у хиљадама динара)

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0024 у колони 5


ПОДАЦИ КОЈЕ УНОСЕ ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА НЕМАЈУ ОБЈАВЉЕНЕ ИСПРАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ВЕРИФИКОВАНУ ВЕЛИЧИНУ ЗА ПРЕТХОДНУ ИЗВЕШТАЈНУ ГОДИНУ

* Подаци се користе за утврђивање величине

Просечан број запослених (цео број) у претходној извештајној години:

Пословни приход у претходној извештајној години:

• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 у колони 6

Вредност укупне активе на крају периода претходне извештајне године (у хиљадама динара)

• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0024 у колони 6


* Подаци се користе за утврђивање обавезе достављања ревизорског мишљења по основу оствареног укупног прихода у претходној пословној години
који прелази 4.400.000 евра у динарској противвредности

Укупан приход

• податак мора бити једнак збиру података који су исказани у колони 6 биланса успеха на АОП-у 1001, АОП-у 1021, АОП-у 1034 и АОП-у 1038